Du học Hàn Quốc

 

10 LÝ DO BẠN NÊN HỌC TIẾNG HÀN QUỐC NGAY TỪ BÂY GIỜ

Toàn cầu hóa đang trở thành một xu thế chung mà tất cả ai cũng phải thích ứng với nó. Trong quá trình đó thì việc học một ngoại ngữ là điều rất cần thiết cho một cá nhân, chúng ta nên chọn một ngoại ngữ nào để học đây? Trước tiên, việc chọn học một ngoại ngữ nào cần căn cứ vào nhu cầu, sở thích và nguyện vọng, tính thiết thực, hiệu quả của việc học ngoại ngữ đó ở cả hiện tại và tương lai. Ở thời điểm hiện tại, bạn nên học tiếng Hàn vì các lý do sau:

1. Xin việc rất dễ dàng: Trào lưu Hàn Quốc thịnh hành, khoảng 3000 doanh nghiệp lớn và nhỏ Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam, khoảng 100 000 người Hàn đang cư trú tại Việt Nam, tất cả các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang và tiếp tục đầu tư tại VIệt Nam. Nhân lực biết tiếng Hàn đang thiếu trầm trọng. Trong khi tiếng Anh đã bão hòa, tiếng Hoa, tiếng Nhật cũng đã quá nhiều người học thì chỉ cần bập bẹ tiếng Hàn, bạn cũng hoàn toàn có thể xin việc hay làm việc với người Hàn Quốc.

2. Nhiều cơ hội làm ăn với Hàn Quốc: Hãy học để đón ngay trào lưu đầu tư của Hàn Quốc vào VIệt Nam. Cực kỳ nhiều cơ hội hợp tác với hàng chục ngàn doanh nghiệp Hàn Quốc đang chờ đợi bạn. Cùng buôn bán, xuất nhập khẩu, cùng mở vốn kinh doanh, mở nhà hàng, mở siêu thị nhỏ, làm dịch vụ, du lịch, làm ăn vv.. là những cơ hội rất rộng mở với tất cả người Việt nếu biết tiếng Hàn.

3. Đặc tính văn hóa: Đặc tính của doanh nghiệp, văn hóa, tính cách người Hàn Quốc là không phù hợp với các ngoại ngữ khác, bạn không thể hòa nhập với cộng đồng người Hàn, doanh nghiệp, du học, xin việc, kết bạn nếu không biết tiếng Hàn Quốc.

4. Thu nhập cao: thu nhập của những người biết tiếng Hàn hiện tại cao hơn so với các ngôn ngữ khác, mức đi dịch bình quân hiện nay khoảng 100 USD/ ngày mức trung bình, cao khoảng 200 USD/ ngày, lương phiên dịch tiếng Hàn tại các doanh nghiệp Hàn Quốc tối thiểu điểm khoảng 500-600 USD, mỗi năm tăng 100 USD và mức bình quân thu nhập hiện nay của phiên dịch tiếng Hàn khoảng 700- 1000 USD/ tháng. Chỉ cần biết tiếng Hàn,

5. Tiếng Hàn dễ học: Do có thể đánh vần, ghép vần như tiếng Việt, vì vậy bạn có thể học trong vòng 2 ngày là đã hoàn thiện bảng chữ cái, ghép, đọc, chép hoàn thiện. Nếu tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật khó 10 thì tiếng Hàn chỉ khoảng 4-5 mà thôi. Tiếng Hàn có âm giống từ Hán Việt, rất dễ học. Chỉ cần 3 tháng bạn có thể giao tiếp tốt, Chỉ cần học 1 năm là hoàn toàn có thể trở thành một phiên dịch tiếng Hàn.

6. Chi phí rẻ hơn so với ngôn ngữ khác: Rõ ràng nếu bạn tính tổng chi phí và thời gian học ngoại ngữ tiếng Anh từ xưa đến nay của bạn xem đã là bao nhiêu? Chỉ cần 1 năm học tiếng Hàn là bạn đã hoàn thành đầy đủ kiến thức mà không phải tốn quá nhiều chi phí. Thực hư, các bạn có thể hỏi những người tiền bối đi trước. Chỉ với khoảng 15 triệu đồng cho một năm học, bạn hoàn toàn có thể có một ngôn ngữ rất đắt show hiện nay.

7. Một ngoại ngữ là chưa đủ: bạn có thể đưa ra nhiều lựa chọn như tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Anh, Pháp để làm ngoại ngữ 2. Nhưng nếu chọn một ngoại ngữ dễ tiếp cận, dễ xin việc, dễ học thì bạn nên chọn tiếng Hàn. Và nếu tính đến hiệu quả của ngoại ngữ cả hiện tại và tương la tiếng Hàn là ngoại ngữ tối ưu hiện nay.

8. Nếu bạn đã có sẵn chuyên môn, thì việc có thêm tiếng Hàn là điều cực kỳ quí báu: Ở Việt Nam, số người biết tiếng Hàn có thêm chuyên môn kế toán, quản lý, nhân sự vv.. là con số 0. Thậm chí cả nước ta bây giờ chỉ có khoảng 6 hướng dẫn viên người Việt Nam có chứng chỉ hướng dẫn dư lịch tiếng Hàn. Việc làm chuyên môn + tiếng Hàn đang là một thị trường vàng mà không phải ai cũng biết.

9. Quan hệ Việt Nam Hàn Quốc ngày càng toàn diện và mở rộng: Năm 2014, tổng doanh số xuất khẩu đầu tư của Samsung là 13 tỷ usd, bằng 10% tổng doanh số xuất khấu của Việt Nam, số khách Việt Nam du lịch sang Hàn Quốc tăng rất mạnh, chỉ sau Trung Quốc và Thái Lan, số người Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch đứng sau Trung Quốc, Việt nam có khoảng 200 ngàn kiều bào đang sinh sống tại Hàn Quốc, mỗi tuần có khoảng 40 chuyến bay về giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hàng hóa Hàn Quốc tràn ngập Việt Nam và hải sản Việt Nam chiếm thị phần rất lớn ở Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện tại là 1trong 5 nước là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Hàn Quốc đang là một nguồn tài nguyên vô tận mà chúng ta chưa khai thác, nhưng yêu cầu tối thiểu là phải biết tiếng Hàn.

Chi tiết xin liên lạc: 
THƯƠNG HIỆU ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN SỐ 1 TẠI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata, 가나다 어학당 www.kanata.com.vn. Tel: 3932-0868

Xem chi tiết...

Bí quyết học tiếng Hàn của trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata

NHÖÕNG SAI LAÀM KHI HOÏC TIEÁNG HAØN

kanata.com.vn

 1.Chaïy theo baèng caáp vaø giaáy chöùng nhaän: Baïn hoïc taïi Vieät Nam vaø baïn tin töôûng raèng taám baèng ngoân ngöõ cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc Haøn Quoác naøo ñoù ñaûm baûo chaát löôïng cho baïn thì ñaây laø söï nhaàm laãn nghieâm troïng. Chieác aùo khoâng laøm neân thaày tu vaø caùc tröôøng ñaïi hoïc Haøn Quoác cuõng kinh doanh baèng caáp khoâng keùm gì Vieät Nam. Chæ caàn coù tieàn laø caáp thoaûi maùi. Ñöøng nghe nhöõng lôøi quaûng caùo coù caùnh ñeå tieàn maát taät mang. Caùc doanh nghieäp Haøn Quoác caàn ngöôøi laøm ñöôïc vieäc chöù khoâng phaûi ngöôøi coù baèng caáp vaø hoï seõ phoûng vaán ñeå traû löông chöù khoâng tin vaøo baèng caáp. Trong tieáng Haøn, chöùng chæ TOPIK laø chöùng chæ quan troïng nhaát.

2.Chạy theo trào lưu mốt chọn trường: Hãy đừng bao giờ chọn trường học tiếng Hàn chỉ vì cái tiếng của nó, hay vì cái bằng của nó. Học ngoại ngữ khác với các chương trình khác vì khả năng của chính bạn sẽ là chất lượng đào tạo và được kiểm chứng ngay. Bạn có cho rằng mình đi học ở nước ngoài, hay có một cái bằng cấp thật.. hoành tráng, nhưng với doanh nghiệp Hàn Quốc, với đồng nghiệp xung quanh thì nó cũng chỉ là một tờ giấy nếu bạn nói không thành câu tiếng Hàn.

 3.Laãn loän khoâng hieåu veà heä thoáng chöùng chæ tieáng Haøn: Haõy hieåu chöùng chæ tiếng Hàn nào là quan trọng nhất để giành được nó: TOPIK tieáng Haøn môùi laø chöùng chæ coù giaù trò quoác, chæ coù chöùng chæ naøy laù coù chaát löôïng vaø ñöôïc thöøa nhaän. Ôû Haøn Quoác, baèng ngoân ngöõ cuûa taát caû caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeàu khoâng ñöôïc thöøa nhaän khi nhaäp hoïc ngoaøi baèng TOPIK.

 4.Cho raèng Tröôøng hoïc seõ giuùp baïn gioûi ngoïai ngöõ, noù chæ laø moâi tröôøng ñeå ñaøo taïo baïn, vieäc hoïc gioûi hay khoâng tuøy thuoäc vaøo chính söï phaùn ñaáu cuûa baûn thaân. Haõy tìm hieåu xem heä thoáng ñaøo taïo cuûa tröôøng vaäy ñaõ ñaûm baûo heä thoáng cô baûn chaát löôïng hay chöa laø ñuû.

 5.Noùng ruoät: Khoâng ai hoïc gioûi ngoaïi ngöõ trong moät sôùm moät chieàu

 6.Sính giaùo vieân nöôùc ngoaøi: Giaùo vieân nöôùc ngoaøi - kể cả giáo viên Hàn Quốc ở tất cả các trường đại học dạy tiếng Hàn - ñeàu laø tay ngang vì vaäy chaúng ai coù baøi baûn gì ñaâu. Nhiều giáo viên Hàn Quốc đang giảng dạy tại các trường đại học đều là người không có bằng cấp đào tạo tiếng Hàn, thậm chí có Giáo viên người Hàn Quốc của một khoa tiếng Hàn tại trường đại học dân lập tại TP HCM ra đề thi nói : Nếu bạn đi vệ sinh mà không có giấy” và “Nếu người bạn của bạn giành mất người yêu của bạn” thì bạn sẽ nói như thế nào. Giaùo vieân nöôùc ngoaøi chæ phuø hôïp vôùi daïy noùi vaø nghe, luyeän phaûn xa, luyện tập trạng thái tâm lý mà thôi.

 7.Thích hoïc vôùi 1 giaùo vieân: Neân hoïc caøng nhieàu giaùo vieân caøng toát. Mỗi người là một kho báu để các bạn khai thác.

 8.Khoâng xaùch ñònh roõ mình hoïc ñeå laøm gì: Haõy xaùc ñònh muïc tieâu hoïc tieáng Haøn cuûa mình laø gì ñeå tìm chöông trình ñaøo taïo vaø giaùo trình phuø hôïp: Đừng mất thời gian học cái này, rồi lại sang cái kia.

-          Laáy chöùng chæ TOPIK: thì phaûi neân hoïc ngöõ phaùp tröôùc tieân, song song vôùi caùc kyõ naêng khaùc, sau ñoù oân luyeän chöùng chæ TOPIK.

-          Nghe noùi, giao tieáp: Neân choïn chöông trình nghe noùi giao tieáp ñeå tieáp caän noù.

-          Hoïc ñeå laøm phieân dòch: Neân choïn chöông trình ñaøo taïo bieân phieân dòch coù heä thoáng ngay töø ñaàu trong vieäc hoïc taäp. Traùnh tình traïng chuyeån tröôøng naøy sang tröôøng kia vaø phaù vôõ tính heä thoáng.

-          Hoïc ñeå ñi xuaát khaåu lao ñoäng: phaûi hoïc giaùo trình TOPIK EPS

 

Đề nghị ghi rõ nguồn gốc khi trích dẫn. Kanta.com.vn.

 

Xem chi tiết...

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN DU HỌC CÙNG VIỆT HÀN KANATA

  1. Chúng tôi là trung tâm đi đầu và tiên phong trong lĩnh vực tư vấn du học Hàn Quốc, vì vậy kinh nghiệm chúng tôi là rất nhiều và phong phú, thành viên du học đầu tiên của chúng tôi là năm 1995
  2. Trung tâm chúng tôi là một thương hiệu về đào tạo tiếng Hàn và du học Hàn Quốc trên cả nước  
  3. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi đều đã từng du học tại Hàn Quốc, thông tin chúng tôi đưa ra là chính xác nhất, tốt nhất và giảm thiểu các rủi ro nhất, thời gian sớm nhất.
  4. Chúng tôi có trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata để hỗ trợ bạn trong việc học tiếng Hàn.
  5. Chúng tôi có mối quan hệ rất chặt chẽ và hiệu quả với các Trường đại học Hàn Quốc, cơ quan hữu quan phía Hàn Quốc, mang lại nhiều ưu đãi nhất.
  6. Chúng tôi sẽ tiếp nhận 100% các bạn sau khi học trở về làm giáo viên tại trường chúng tôi cũng như đảm bảo giới thiệu 100% việc làm sau khi hoc viên du học từ Hàn Quốc trở về.

Xem chi tiết...

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm học tập tại trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata bởi các lý do sau đây, tất cả những lý do này không chỉ đơn thuần là những con số liệt kê, nó còn là cam kết của Trường với học viên trong cả nước

Xem chi tiết...

Đối tác

 
 
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở 10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Trung tâm tư vấn du học Hà Nội
ĐỊA CHỈ: SỐ 125 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI
Tel: 024-32009176